Lessen voor volwassenen en kids

BJJ Culemborg

Lessen


Wij geven les aan zowel volwassenen en aan kids.

Heb je een volwassenen abonnement bij ons, mag je op alle locaties van Team Babytank trainen.


Afhankelijk van je abonnement mag je ook 1 keer per week of onbeperkt capoeira bij ons trainen. Meer info: https://capoeira4life.nl


Voor kids is er een apart lesprogramma: Brazilian Power. Dit programma heeft de focus op plezier en weerbaarheid en combineert BJJ en capoeira. Op https://brazilian-power.nl staat meer informatie over deze lessen.

 


Je bent bij ons altijd welkom voor een gratis proefles. Je kunt hiervoor gewoon langskomen of via contact ons een mailtje sturen. 


Abonnementen

Jaarabonnement


Standaard: 1 keer per week trainen

Kosten: 400 euro


Onbeperkt trainen

Kosten: 500 euro


Kids: 250 euro


Jaarlijkse betaling van het hele jaar

Jaarabonnement doorlopend


Standaard: 1 keer per week trainen Kosten: 40 euro per maand


Onbeperkt trainen

Kosten: 50 euro per maand


Kids: 25 euro per maand


Na 1 jaar maandelijks opzegbaar

Maandabonnement flex


Standaard: 1 keer per week trainen Kosten: 45 euro per maand


Onbeperkt trainen

Kosten: 55 euro per maand


Kids: 30 euro per maand


Maandelijks opzegbaar

Inschrijfformulier

Huisregels

Bij ons gelden dezelfde huisregels als bij Team Babytank.

 

Deelnemers dienen uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn;

 

Deelnemers dienen kortgeknipte vinger- en teennagels te hebben;

 

Deelnemers dienen schone trainingskleding te dragen (in de eerste maand van trainen dient de BJJ-gi aangeschaft te worden: uitsluitend witte of blauwe BJJ-gi, voorzien van Babytank Martial Arts logo te bestellen via de de docent);

 

Deelnemers dienen verzorgd en fris te zijn voor aanvang van de training;

 

Deelnemers dienen alle sieraden, (waaronder ook piercings) af of uit te doen;

 

Deelname onder invloed van alcohol of drugs is niet toegestaan;

 

Betreden van de mat met schoenen is niet toegestaan;

 

Agressief gedrag jegens instructeurs of teamgenoten wordt niet getolereerd;

 

Deelnemers behandelen elkaar met respect en geven elkaar de ruimte om te leren;

 

Deelnemers aan wedstrijden nemen deel op eigen risico;

 

Blessures en (chronische) ziekten zoals epilepsie en astma, dienen vooraf aan de instructeur gemeld te worden zodat hier rekening mee gehouden kan worden;

 

Luister goed naar de instructies en volg deze op;

 

Laat de trainingsruimte en kleedkamers netjes achter.

Vakanties

Tijdens de schoolvakanties is sporthal Parijsch gesloten. Daar waar mogelijk gaan de lessen door op een alternatieve locatie. Informatie hierover wordt aan leerlingen in een speciale app groep gedeeld en is te vinden op onze facebook site. 

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Capoeirarts BJJ Culemborg en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van Capoeirarts BJJ Culemborg (hierna te noemen “de deelnemer”). Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

 

Artikel 2: Aanmelding

Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden of in te vullen bij de receptie in het sportcentrum.

 

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

Een lidmaatschap bij Capoeirarts BJJ Culemborg zal altijd op de 1e van de maand ingaan en is altijd voor de duur van 1 maand met stilzwijgende verlenging van telkens 1 maand. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden vooraf via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of zonering om welke reden dan ook, wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, met een minimum van € 150,00 zijn voor rekening van de deelnemer. Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 56 kalenderdagen. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan de deelnemer de toegang tot de lessen van Capoeirarts BJJ Culemborg worden geweigerd. Capoeirarts BJJ Culemborg is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Capoeirarts BJJ Culemborg behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen met inachtneming van artikel 5, lid 1.

Artikel 4: Trainingstijden

Capoeirarts BJJ Culemborg behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen. Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of – activiteiten, die aangeboden worden door Capoeirarts BJJ Culemborg, vindt geen restitutie van de contributie plaats. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is Capoeirarts BJJ Culemborg gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.

 

Artikel 5: Beëindiging van het lidmaatschap

De deelnemer kan na 1 jaar zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij Capoeirarts BJJ Culemborg. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de 1e van iedere kalendermaand, met inachtneming van art. 3, lid 1. De opzegtermijn bedraagt 1 hele kalendermaand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1. Capoeirarts BJJ Culemborg behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsdirectie een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.

 

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

Capoeirarts BJJ Culemborg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij Capoeirarts BJJ Culemborg, is geheel voor eigen risico van de deelnemer. Capoeirarts BJJ Culemborg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de deelnemer Capoeirarts BJJ Culemborg vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

Artikel 7: Huisregels

De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Capoeirarts BJJ Culemborg en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden en de huisregels van Capoeirarts BJJ Culemborg staan op de website van Capoeirarts BJJ Culemborg en zijn op te vragen bij één van de Capoeirarts BJJ Culemborg Instructeurs.

 

Artikel 8: Persoonsgegevens

Capoeirarts BJJ Culemborg verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. Capoeirarts BJJ Culemborg kan de deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij hiertegen verzet aantekenen bij Capoeirarts BJJ Culemborg door middel van een schriftelijke kennisgeving. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van Capoeirarts BJJ Culemborg zijn opgenomen Capoeirarts BJJ Culemborg en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel. De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

 

Artikel 9: Rechtstoepassing

Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Capoeirarts BJJ Culemborg aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en Capoeirarts BJJ Culemborg , zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Capoeirarts BJJ Culemborg is gevestigd. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Capoeirarts BJJ Culemborg te accepteren.